Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
17 ÿíâàðÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
17 ÿíâàðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1706 (. 1790), - . , , . . - 16 . , , , 10 , . 1727 , " " " ". , . , , . , , . . , , . , . 1787 . , " ", " , " " , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

240 , 1773 , . , . , . , , , . . , 1772 1775 , « ». , . , - . , . , , , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1876 . , 1848 . , . 22 1885. . , , - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 1930 . , 1930 - . . , , ( - 2:4). 17 1906 . , - !

«» (1920—1930), , «» (1934—1935) «» (1935—1936). , « ». , c 1939 1960 . 127 (1945, 1946, 1947). 27 1966 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1911 - , . , . «» , — 1956 1960 . «» 1964 .

. : , , – , .

23 1995 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1917 25 . . , , . , . , , . - , , , . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
, ,

1960 ( ) -36, : — , . . , . , . , , — . , , — , .

. , . .

7 , 49- , . — . , , , . - , - , ( ).


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

50 .

– 3 , 5 – . . , . -, 10 .

12 , . 17 500 . 1978 , . 4 ( 1981, 1984, 1986 1989 ). 1992 .

1977 . .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1962 , , - "". - - . - , , . , .

*

2004 . , , - " ". , : " - , . ".

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
16 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016