Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
28 ÿíâàðÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
28 ÿíâàðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
.

1077 , . , , . VII IV. IV (10171056) , VII (10201085) , . . , , . , 28 1077 , , , , , . . . , , IV , . 13 , IV .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

( ) 1741 , , "la princesse moustache" (" "), - " ". . , . . , , . , . , , " , 6- , : " ?" , , , , II I. : " . . . , . , , 79 , ". , 4 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1938 -, .

: , , . 7 , . 1957 , (415 ). 1961 500 . 1963 (165 ), .

1964 : 517,5 , 167,5 217,5 . 1968 . , , , 183,5 1974 . , - .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1973 -), " " 2008 . , , . . 2001 "Ad Marginem" "", . 24 , . "Pasternak" (2003), , "" . "", " ", " ". "-2008" "", , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1996 , 1987 . , . 1940 . , . , - . 16 , . ( ?) . 13 . - , , , , , . 1964 . . . , . 1965- . 1996-. -.

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016